Predsjednik

Predsjednik/ca Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat i taj posao obavlja volonterski.

Zadaće i odgovornosti predsjednika/ce Sindikata su:

1. Odgovoran je za zakonitost rada Sindikata i provođenje odluka tijela Sindikata;
2. Priprema, saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora;
3. Organizira djelovanje Sindikata u cilju ostvarivanja programa rada;
4. Radi na organiziranju Sindikata i potiče izvršavanje odluka tijela Sindikata;
5. Podnosi izvješća Izvršnom odboru i Skupštini Sindikata;
6. Predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora;
7. Koordinira radom komisija koje imenuje Izvršni odbor Sindikata;
8. Ispred Sindikata potpisuje Kolektivni ugovor;
9. Odgovoran je za financijsko poslovanje i gospodarenje imovinom Sindikata;
10. Sastavlja prijedlog financijskog plana Sindikata;
11. Podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Sindikata i financijski izvještaj;
12. Bira i opoziva dopredsjednika Sindikata;
13. Raspolaže sredstvima Sindikata u okviru financijskog plana;
14. Promiče ciljeve, načela, program i opću politiku Sindikata prema javnosti, članstvu i poslodavcu;
15. Vodi brigu o ugledu Sindikata i dostojanstvu njegovih članova i tijela;
16. Prati provođenje Statuta i odluka Skupštine Sindikata i o tome izvještava Skupštinu;
17. Predlaže osnivanje i imenovanje članova pomoćnih tijela Sindikata;
18. Potpisuje ugovore s poslovnim partnerima i druge pravne akte te poslovnu dokumentaciju Sindikata;
19. Predlaže poslovnu politiku;
20. Koordinira rad tijela Sindikata i brine se za provođenje njihovih zaključaka.

Predsjednik/ca ima pravo veta na sve odluke svih tijela Sindikata ako su one u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili s odlukama Skupštine Sindikata.
Predsjednik/ca Sindikata bira se na mandat od četiri godine.

Skupština potvrđuje Predsjednika/cu Sindikata sukladno rezultatima provedenih izbora prije Skupštine.

Predsjednik: KREŠIMIR RAKOCI
E-mail: president@hsskl.hr